amazon ebay

  Způsoby plateb

Sofortüberweisung PayPal, EC, Visa, Mastercard, aestro Verified by Visa, Mastercard SecureCode Giropay barzahlen.de

  Způsoby plateb

payupayupayupayupayupayupayupayupayupayupayupayupayu

bezpečně
nakupovat 

bezpečně
nakupovat 

certifikovaný
obchod

  Objednávka a poradenská služba

Kontakt pro zákazníky:
+49 (0)351 / 56355668 (Po-Pá: 10-18 hod.)

Kontakt na servis:
+49 (0)351 / 89965766 (Po-Pá: 10-18 hod.)

Kontakt zásuvky & světla:
+351 /56355668 (Po-Pá: 10-17 hod.)

Objednávky faxem:
+49 (0)351 / 56355861

Adresa:
MIOGA Warenhandel & Service GmbH
Königsbrücker Str. 124
01099 Dresden

E-mailové dotazy:
ke kontaktnímu formuláři

Naše bankovní spojení:
Dresdner Volksbank Raiffeisenbank eG
Směrový kód banky: 85090000
Číslo účtu: 3433821016
IBAN: DE85 8509 0000 3433 8210 16
BIC: GENODEF1DRS

Prohlášení o ochrane osobních údaju podle obecného narízení o ochrane osobních údaju

1) Informace o shromaždování osobních údaju a kontaktní údaje správce

1.1 Teší nás, že navštevujete náš web a dekujeme za Váš zájem. V následujícím textu Vás informujeme o tom, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji pri použití našeho webu. Osobními údaji jsou pritom všechna data, jimiž je možné identifikovat Vaši osobu.

1.2 Správcem pro zpracování dat na tomto webu ve smyslu obecného narízení o ochrane osobních údaju (GDPR) je MIOGA Warenhandel & Service GmbH, Königsbrücker Str. 124, 01099 Dresden, Deutschland, Tel.: 03 51/563 556 68, Fax: 03 51/2 16 74 08, E-Mail: info@mioga.de. Správcem pro zpracování osobních údaju je taková fyzická ci právnická osoba, která samostatne nebo spolecne s jinými urcuje úcely a prostredky zpracování osobních údaju.

1.3 Tento web z bezpecnostních duvodu a pro ochranu prenášených osobních údaju a dalšího duverného obsahu (napr. objednávek ci dotazu adresovaných správci) využívá SSL ci TLS šifrování. Šifrované spojení poznáte z posloupnosti znaku „https://“ a ikony zámku, které se objeví v adresním rádku Vašeho prohlížece.

2) Shromaždování dat pri návšteve našeho webu

Pri pouhém informativním využití našeho webu, tedy pokud se neregistrujete nebo nám informace predáváte jiným zpusobem, shromaždujeme jen taková data, která Vás prohlížec predává našemu serveru (tzv. „serverové logy“). Pokud otevrete náš web, shromaždujeme následující data, která jsou pro nás technicky nezbytná, abychom Vám webovou stránku zobrazili:

 • naše navštívená webová stránka
 • datum a cas v okamžiku prístupu
 • objem odeslaných dat v bytech
 • zdroj/odkaz, z kterého jste se na stránku dostali
 • použitý prohlížec
 • použitý operacní systém
 • použitá IP adresa (prípadne: v anonymizované podobe)

Zpracování probíhá v souladu s clánkem 6 odst. 1 písm. f GDPR na základe našeho oprávneného zájmu na zlepšování stability a funkcnosti našeho webu. Data se nepredávají dále, ani se nevyužívají k jiným úcelum. Vyhrazujeme si ovšem právo dodatecne proverovat serverové logy, jestliže konkrétní indicie poukazují na protiprávní využití.

3) Cookies

Abychom zatraktivnili náš web a umožnili využití urcitých funkcí, na ruzných stránkách používáme takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na Vašem koncovém zarízení. Nekteré námi využívané cookies se smažou, když prohlížec ukoncí svoje sezení, tedy po zavrení Vašeho prohlížece (takzvané session-cookies neboli docasné cookies). Jiné cookies (takzvané persistent-cookies neboli trvalé cookies) na Vašem prístroji zustávají a umožnují nám nebo našim partnerským spolecnostem (cookies tretích stran) opetovne identifikovat Váš prohlížec pri Vaší príští návšteve. Jestliže se cookies používají, v individuálním rozsahu slouží ke shromaždování a zpracování dat o uživatelích jako údaje o prohlížeci, poloze a IP adresách. Trvalé cookies se automatizovane smažou uplynutím stanovené doby, která muže být pro ruzné cookies odlišná.

Cástecne cookies slouží k tomu, aby uložením nastavení zjednodušily proces objednávky (napr. zapamatováním obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdejší návštevu webu). Jestliže nekteré z námi implementovaných cookies slouží též ke zpracování osobních údaju, zpracování dat podle cl. 6 odst. 1 písm. b GDPR probíhá bud pro realizaci smlouvy nebo podle cl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro ochranu našich oprávnených zájmu na co nejlepší funkcionalite webu, jakož i na zákaznicky prívetivém a efektivním prubehu návštevy webu.

Spolupracujeme s reklamními partnery, kterí nám pomáhají, aby naše internetová nabídka byla pro Vás zajímavejší. Za tímto úcelem se pri Vaší návšteve našeho webu ukládají na našem pevném disku také cookies partnerských spolecností (cookies tretích stran). Informace o nasazení takových cookies a o rozsahu shromaždovaných informací v jednotlivých prípadech najdete v následujících odstavcích.

Berte prosím v potaz, že svuj prohlížec mužete nastavit tak, abyste byli informováni o nasazení cookies a mohli jednotlive rozhodovat o jejich prijímání, nebo jejich prijímání vyloucit v urcitých prípadech, anebo jej vyloucit obecne. Správa nastavení cookies je v každém prohlížeci odlišná. Nápoveda každého prohlížece obsahuje návod, který Vám vysvetlí, jak mužete menit Vaše nastavení cookies. Návody pro príslušné prohlížece najdete v následujících odkazech:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://www.mozilla.org/cs/privacy/websites/#cookies
Chrome: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs#infochoices
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Berte prosím v potaz, že v prípade neprijetí cookies muže být omezena funkcnost našeho webu.

4) Navázání kontaktu

Pokud s námi nekdo naváže kontakt (napr. pres kontaktní formulár nebo e-mailem), shromaždujeme jeho osobní údaje. V prípade kontaktního formuláre okruh shromaždovaných dat odpovídá viditelným polím príslušného kontaktního formuláre. Tato data jsou ukládána a využívána výhradne za úcelem vyrízení Vašeho požadavku event. pro navázání kontaktu a s tím spojenou technickou administraci. Právním základem pro zpracování dat je náš oprávnený zájem na zodpovezení Vašeho požadavku podle cl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud kontaktování smeruje k uzavrení smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je cl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Po dokoncení administrace Vašeho požadavku se Vaše údaje vymažou, lze-li z okolností odvodit, že príslušná vec je vyjasnena, pokud výmazu nebrání zákonné lhuty pro povinnou archivaci.

5) Zpracování dat pri otevrení zákaznického konta a pro splnení smlouvy

Podle cl. 6 odst. 1 písm. b GDPR se osobní údaje dále shromaždují a zpracovávají, sdelíte-li nám je pro splnení smlouvy nebo pri otevrení zákaznického konta. Okruh shromaždovaných dat odpovídá viditelným polím príslušného zadávacího formuláre. Výmaz Vašeho zákaznického konta je možný kdykoliv a muže být proveden odesláním zprávy na výše uvedenou adresu správce. Vámi sdelené údaje uchováváme a využíváme za úcelem splnení smlouvy. Po kompletním splnení smlouvy ci výmazu Vašeho zákaznického konta budou Vaše údaje zneprístupneny s ohledem na archivacní lhuty stanovené danovými a obchodneprávními predpisy a po uplynutí techto lhut budou tyto údaje vymazány, pokud jste neudelili výslovný souhlas s dalším využíváním Vašich údaju, a pokud si naše stránka nevyhradila právne prípustný duvod dalšího zpracování dat, o cemž Vás následne odpovídajícím zpusobem uvedomíme.

6) Zpracování dat pri vyrizování objednávek

6.1 Je-li to nezbytné pro dodání zboží, námi shromáždené osobní údaje se v rámci plnení smlouvy dále predávají príslušné prepravní spolecnosti. Je-li to nutné k realizaci platby, Vaše platební údaje predáváme poverené úverové instituci. Jestliže využíváme internetové platební služby, informujeme o nich níže. Právním základem pro predávání údaju je cl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Pri plnení našich smluvních povinností vuci našim zákazníkum spolupracujeme s externími prepravními partnery. Vaše jméno a dodací adresu predáme námi zvolenému prepravnímu partnerovi výhradne za úcelem dodávky zboží v souladu s cl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

6.2 Predávání osobních údaju prepravním spolecnostem

- DHL
Jestliže zboží dorucujeme prostrednictvím prepravní spolecnosti DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Nemecko), pred dodáním zboží predáváme spolecnosti DHL Vaši e-mailovou adresu podle cl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR za tím úcelem, abyste si mohli predem dohodnout cas dodání, poprípade mohli predem obdržet informaci o plánovaném case dodání, jestliže jste k tomu behem objednávky udelili svuj výslovný souhlas. Jestliže tento souhlas neudelíte, pro úcely dorucení podle cl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR predáváme spolecnosti DHL pouze jméno adresáta a dodací adresu. Údaje se predávají jen tehdy, když je to nutné pro dodávku zboží. V takovém prípade nebudete mít možnost, dohodnout se s DHL predem na case dodání, ani neobdržíte predem informaci o plánovaném case dodání.
Souhlas vuci výše uvedenému správci nebo vuci prepravní spolecnosti DHL muže být kdykoliv odvolán, s úcinností do budoucna.
- DPD
Jestliže zboží dorucujeme prostrednictvím prepravní spolecnosti DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Nemecko), pred dodáním zboží predáváme spolecnosti DPD Vaši e-mailovou adresu podle cl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR za tím úcelem, abyste si mohli predem dohodnout cas dodání, poprípade mohli predem obdržet informaci o plánovaném case dodání, jestliže jste k tomu behem objednávky udelili svuj výslovný souhlas. Jestliže tento souhlas neudelíte, pro úcely dorucení podle cl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR predáváme spolecnosti DPD pouze jméno adresáta a dodací adresu. Údaje se predávají jen tehdy, když je to nutné pro dodávku zboží. V takovém prípade nebudete mít možnost, dohodnout se s DPD predem na case dodání, ani neobdržíte predem informaci o plánovaném case dodání.
Souhlas vuci výše uvedenému správci nebo vuci prepravní spolecnosti DPD muže být kdykoliv odvolán, s úcinností do budoucna.
- GLS
Jestliže zboží dorucujeme prostrednictvím prepravní spolecnosti GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 – 7, 36286 Neuenstein, Nemecko), pred dodáním zboží predáváme spolecnosti GLS Vaši e-mailovou adresu podle cl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR za tím úcelem, abyste si mohli predem dohodnout cas dodání, poprípade mohli predem obdržet informaci o plánovaném case dodání, jestliže jste k tomu behem objednávky udelili svuj výslovný souhlas. Jestliže tento souhlas neudelíte, pro úcely dorucení podle cl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR predáváme spolecnosti GLS pouze jméno adresáta a dodací adresu. Údaje se predávají jen tehdy, když je to nutné pro dodávku zboží. V takovém prípade nebudete mít možnost, dohodnout se s GLS predem na case dodání, ani neobdržíte predem informaci o plánovaném case dodání.
Souhlas vuci výše uvedenému správci nebo vuci prepravní spolecnosti GLS muže být kdykoliv odvolán, s úcinností do budoucna.
- UPS
Jestliže zboží dorucujeme prostrednictvím prepravní spolecnosti UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, Nemecko), pred dodáním zboží predáváme spolecnosti UPS Vaši e-mailovou adresu podle cl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR za tím úcelem, abyste si mohli predem dohodnout cas dodání, poprípade mohli predem obdržet informaci o plánovaném case dodání, jestliže jste k tomu behem objednávky udelili svuj výslovný souhlas. Jestliže tento souhlas neudelíte, pro úcely dorucení podle cl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR predáváme spolecnosti UPS pouze jméno adresáta a dodací adresu. Údaje se predávají jen tehdy, když je to nutné pro dodávku zboží. V takovém prípade nebudete mít možnost, dohodnout se s UPS predem na case dodání, ani neobdržíte predem informaci o plánovaném case dodání.
Souhlas vuci výše uvedenému správci nebo vuci prepravní spolecnosti UPS muže být kdykoliv odvolán, s úcinností do budoucna.

6.3 Použití internetových platebních služeb

- Paypal
Pri platbe prostrednictvím PayPal, kreditní kartou prostrednictvím PayPal, inkasem z úctu PayPal nebo – pokud je to v nabídce – pri „nákupu s odloženou platbou“ ci „platbe na splátky“ prostrednictvím PayPal predáváme Vaše platební údaje v rámci realizace platby spolecnosti PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“). Predání dat se uskutecnuje v souladu s cl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a pouze za predpokladu, že je to nezbytné pro realizaci platby.
U nekolika platebních metod (kreditní kartou pres PayPal, inkasem z úctu PayPal nebo – pokud je to v nabídce – pri „nákupu s odloženou platbou“ ci „platbe na splátky“ pres PayPal) si spolecnost PayPal vyhrazuje provést hodnocení bonity. Za tímto úcelem mohou být Vaše platební data prípadne predána agenture pro hodnocení úveruschopnosti v souladu s cl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, právním základem je oprávnený zájem spolecnosti PayPal na zjištení Vaší platební schopnosti. Výsledek overení bonity, statisticky urcenou pravdepodobnost výpadku platby, spolecnost PayPal využívá pro rozhodnutí, zda umožní využít príslušnou platební metodu. V hodnocení bonity mohou být zahrnuty pravdepodobnostní hodnoty (tzv. scoringové hodnoty). Jestliže výsledek hodnocení bonity obsahuje scoringové hodnoty, jsou založeny na vedecky uznaném matematicko-statistickém postupu. Soucástí výpoctu scoringových hodnot, ale nikoliv jedinou soucástí, jsou také adresní data. Další informace o právní ochrane osobních údaju, mimo jiné o využívaných agenturách pro hodnocení úveruschopnosti, si prosím prectete v Zásadách ochrany osobních údaju spolecnosti PayPal: https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/ua/privacy-full
Proti tomuto zpracování Vašich údaju mužete spolecnosti PayPal kdykoliv sdelit svou námitku. Spolecnost PayPal však nadále bude oprávnena zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné k realizaci platby v souvislosti s plnením smlouvy.

7) Social Media Videos a jejich využití

Využití videí Youtube

Tento web využívá funkci vkládání obsahu Youtube pro zobrazování a prehrávání videí poskytovatele „Youtube“, který patrí spolecnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“).

Používá se pokrocilejší režim ochrany dat: podle údaju poskytovatele zacíná shromaždování údaju o uživateli teprve pri prehrávání videa/videí. Jakmile se zacne prehrávat nekteré z vložených videí, poskytovatel „Youtube“ používá cookies, které shromaždují informace o chování uživatele. Podle informací služby „Youtube“ tyto informace slouží mimo jiné pro statistiky videí, pro zlepšování uživatelské prívetivosti a pro ochranu proti neprípustnému jednání. Jestliže jste prihlášeni k úctu Google, po kliknutí na video se Vaše údaje priradí prímo k Vašemu uživatelskému kontu. Jestliže si neprejete, aby se data prirazovala k Vašemu profilu YouTube, pred aktivací tlacítka se musíte odhlásit. Google uchovává Vaše údaje (dokonce i údaje neprihlášených uživatelu) jako uživatelské profily a vyhodnocuje je. Toto vyhodnocení se uskutecnuje hlavne podle cl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základe oprávneného zájmu spolecnosti Google zobrazovat personalizovanou reklamu, provádet pruzkum trhu a/nebo rozvíjet svuj web tak, aby odpovídal potrebám. Máte právo podat námitku proti vytvárení techto uživatelských profilu; chcete-li toto právo uplatnit, musíte se obrátit na YouTube.

Nezávisle na prehrávání vložených videí se pri každém otevrení tohoto webu navazuje spojení se sítí „DoubleClick“ spolecnosti Google. Aniž bychom na to meli nejaký vliv, mohou se tím spouštet další procesy zpracování dat.

Spolecnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu „Privacy Shield“, která zarucuje dodržování úrovne ochrany osobních údaju platné v EU.

Další informace o ochrane osobních údaju na serveru „YouTube“ najdete v zásadách ochrany osobních údaju poskytovatele na adrese: https://policies.google.com/privacy

8) Nástroje a ostatní

Google WebFonts

Za úcelem jednotného zobrazování stylu písma využívá tato stránka takzvané Web Fonts. Poskytovatelem služby je spolecnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Pri otevrení stránky Váš prohlížec nahrává potrebné Web Fonts do vyrovnávací pameti Vašeho prohlížece, aby umožnil správné zobrazení textu a písem.

Za tímto úcelem musí Vámi používaný prohlížec navázat spojení se servery spolecnosti Google. Tím se spolecnost Google dozví, že jste náš web navštívili z Vaší IP adresy. Službu Google Web Fonts využíváme v zájmu jednotné a oslovující prezentace našich online nabídek. Právním základem je oprávnený zájem ve smyslu ustanovení cl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud Váš prohlížec nepodporuje službu Web Fonts, použije se bežné písmo Vašeho pocítace.

Spolecnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu „Privacy Shield“, která zarucuje dodržování úrovne ochrany osobních údaju platné v EU.

Další informace o službe Google Web Fonts najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v Zásadách ochrany osobních údaju spolecnosti Google: policies.google.com/privacy

9) Práva subjektu údaju

9.1 Platné právo v oblasti ochrany osobních údaju Vám pri zpracování Vašich osobních údaju zarucuje rozsáhlá práva subjektu údaju (informacní a intervencní práva) vuci správci. O techto právech Vás informujeme níže:

 • Právo na informace (a právo na prístup k osobním údajum) podle cl. 15 GDPR;
 • Právo na opravu podle cl. 16 GDPR;
 • Právo na výmaz podle cl. 17 GDPR;
 • Právo na omezení zpracování podle cl. 18 GDPR;
 • Právo být informován o oprave, výmazu nebo omezení zpracování podle cl. 19 GDPR;
 • Právo na prenositelnost údaju podle cl. 20 GDPR;
 • Právo na odvolání udelených souhlasu podle cl. 7 odst. 3 GDPR;
 • Právo podat stížnost podle cl. 77 GDPR.

9.2 PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDELENÉHO SOUHLASU

JESTLIŽE JSME SE ROZHODLI ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADE NAŠEHO DULEŽITÉHO OPRÁVNENÉHO ZÁJMU, MÁTE PRÁVO Z DUVODU TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE KDYKOLIV VZNÉST NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ, S ÚCINNOSTÍ DO BUDOUCNA.
UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDELENÉHO SOUHLASU, UKONCÍME ZPRACOVÁNÍ PRÍSLUŠNÝCH DAT. VYHRAZUJEME SI OVŠEM PRÁVO POKRACOVAT VE ZPRACOVÁNÍ DAT, JESTLIŽE MUŽEME PROKÁZAT ZÁVAŽNÉ OPRÁVNENÉ DUVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PREVAŽUJÍ NAD ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A ZÁKLADNÍMI SVOBODAMI SUBJEKTU ÚDAJU, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ DAT SLOUŽÍ PRO URCENÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKU.

JESTLIŽE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME PRO ÚCELY PRÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST MÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJU K ÚCELUM TAKOVÉ REKLAMY. ODVOLÁNÍ SOUHLASU MUŽETE VYKONAT ZPUSOBEM POPSANÝM VÝŠE.

UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDELENÉHO SOUHLASU, UKONCÍME ZPRACOVÁNÍ DOTCENÝCH DAT PRO ÚCELY PRÍMÉ REKLAMY.

10) Doba uchovávání osobních údaju

Doba uchovávání osobních údaju se urcuje na základe príslušné zákonné archivacní lhuty (napr. lhuty uchovávání stanovené predpisy obchodního a danového práva). Po uplynutí lhuty se príslušná data rutinne vymažou, nejsou-li již nezbytná pro splnení smlouvy nebo opatrení smerujících k potenciálnímu uzavrení smlouvy a/nebo z naší strany neexistuje oprávnený zájem pokracovat v uchovávání dat.

JURISTISCH BETREUT DURCH IT-RECHT KANZLEI
  Objednávka a poradenská služba

Kontakt pro zákazníky:
+49 (0)351 / 56355668 (Po-Pá: 10-18 hod.)

Kontakt na servis:
+49 (0)351 / 89965766 (Po-Pá: 10-18 hod.)

Kontakt zásuvky & světla:
+351 /56355668 (Po-Pá: 10-17 hod.)

Objednávky faxem:
0351 / 56355861

Adresa:
MIOGA Warenhandel & Service GmbH
Königsbrücker Str. 124
01099 Dresden

E-mailové dotazy:
ke kontaktnímu formuláři

Naše bankovní spojení:
Dresdner Volksbank Raiffeisenbank eG
Bankleitzahl: 85090000
Konto: 3433821016
IBAN: DE85850900003433821016
BIC: GENODEF1DRS

  Způsoby plateb

Sofortüberweisung PayPal, EC, Visa, Mastercard, Maestro Verified by Visa, Mastercard SecureCode Giropay
barzahlen.de

  Způsoby plateb

payupayupayupayupayupayupayupayupayupayupayupayupayu